9 June 2022

Ploegen- en nachtarbeid : uitgebreide nominatieve lijsten per 1 april 202

Werkgevers die werknemers tewerkstellen in ploegen- of nachtarbeid kunnen, mits bepaalde voorwaarden zijn voldaan, toepassing maken van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. De voorwaarden die opgesomd zijn in het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 (Bijlage IIIter), zijn nu bij Koninklijk Besluit van 19 mei 2022 (Belgisch Staatsblad van 30 mei 2022) uitgebreid.

1          Ter herinnering

Indien alle voorwaarden zijn voldaan, dan kan de werkgever een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van (de bij de werknemer ingehouden) bedrijfsvoorheffing toepassen die gelijk is aan 22,8% van de belastbare bezoldigingen (dat is met uitzondering van het dubbel vakantiegeld, eindejaarspremies en achterstallige bezoldigingen). Die vrijstelling bedraagt 25% in geval van een continuarbeid. De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing moet daarenboven beperkt worden tot de beschikbare bedrijfsvoorheffing van de werknemers voor wie de gedeeltelijke vrijstelling kan worden toegepast.

2          Uitgebreide informatieplicht !

Op basis van dat KB van 19 mei 2022 moet nu een (uitgebreide) nominatieve lijst ter beschikking zijn. Dit heeft als doel fiscale controles eenvoudiger te doen verlopen. Alle andere (wettelijke) voorwaarden blijven uiteraard van toepassing. Zo is het voor ploegenarbeid vereist dat het moet gaan om minstens twee ploegen die hetzelfde werk doen naar inhoud en omvang.

De nominatieve lijst moet de volgende gegevens bevatten:

  • de volledige identiteit ;
  • het aantal effectief in ploegenarbeid/nachtarbeid gepresteerde arbeidsuren waarvoor de werknemer eveneens een ploegenpremie/nachtpremie heeft verkregen ;
  • in voorkomend geval, het aantal uren waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst en waarvoor het loon door de werkgever werd doorbetaald, indien kan worden aangetoond dat de betrokken werknemer, overeenkomstig zijn arbeidsregeling, zou tewerkgesteld zijn in ploegenarbeid/nachtarbeid en hiervoor eveneens een ploegenpremie/nachtpremie zou hebben verkregen ;
  • het totaal aantal effectief gepresteerde arbeidsuren ;
  • in voorkomend geval, het totaal aantal uren waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst maar waarvoor het loon wordt doorbetaald ;
  • de overeenkomstig artikel 31, tweede lid, 1° en 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vastgestelde belastbare bezoldigingen die aan de werknemer wordt betaald of toegekend, met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen ;
  • het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing ;
  • het bedrag van de ploegenpremie/nachtpremie die voor de geleverde prestaties van die maand werd betaald of toegekend.

 

3          Inwerkingtreding

Het aanhouden van deze nominatieve lijst is reeds van toepassing voor de vanaf 1 april 2022 betaalde bezoldigingen.

4          Uw actiepunt?

Het hoeft eigenlijk niet gezegd. De nominatieve lijst levert meer administratie op voor de werkgever die toepassing wenst te maken van deze gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

U zal zich als werkgever administratief ook anders moeten organiseren om de gevraagde gegevens bij te (kunnen) houden.

5          Enkele andere maatregelen die aandacht vragen

Bij wet van 28 maart houdende de verlaging van lasten op arbeid (Belgisch Staatsblad van 31 maart 2022) werden nog een aantal andere modaliteiten gewijzigd met betrekking tot de toepassing van deze gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

5.1      Toch onderbreking mogelijk bij ploegenarbeid

Eveneens voor de vanaf 1 april betaalde bezoldiging geldt voortaan dat bij ploegenarbeid wel degelijk een onderbreking mag zijn. Die werd bij wet bepaald op 15 minuten. De reden voor die onderbreking is niet relevant.5.2      Berekening één-derde-regel

Om de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te kunnen toepassen is vereist dat de werknemer(s) waarvoor men de vrijstelling wil toepassen, over de betrokken maand ten minste één-derde van zijn/hun arbeidstijd in ploegen-, continu- en/of nachtarbeid is/zijn tewerkgesteld. Waar voorheen die één-derde-regel kon bepaald worden op basis van alle gepresteerde nacht- en ploegenarbeid geldt vanaf 1 april 2022 dat de één-derde regel afzonderlijk voor ploegen- en nachtarbeid moet bepaald worden. Vanzelfsprekend kan dit dan ook maar gaan om ploegen- of nachtarbeid waarvoor een ploegenpremie of nachtpremie werd betaald (d.i. conform de nieuwe minima van 2% en 12%).

Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat minder werknemers in aanmerking zullen komen voor de vrijstelling en dat er dus toch weer meer bedrijfsvoorheffing naar de Schatkist zal gaan.

*        *        *

Heeft u vragen rond de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, aarzel niet om Gunther Valkenborg te contacteren (gunther.valkenborg@MVVP.be), of uw gewoonlijke MVVP contact.

share this news